1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd:

1.1 Black Diamond Tattoo: Eenmanszaak, gevestigd te Hoogkerk/Groningen  aan de Zuiderweg 33A.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Black Diamond Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Black Diamond Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Black Diamond Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Black Diamond Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Black Diamond Tattoo worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van tatoeages door Black Diamond Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door Black Diamond Tattoo en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens Wizzard Tattoo zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Black Diamond Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Black Diamond Tattoo Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Black Diamond Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Black Diamond Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Black Diamond Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Black Diamond Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloedoverdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van Black Diamond Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Wizzard Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen.

3.5 Black Diamond Tattoo brengt geen tatoeages aan bij personen onder de 18 jaar, vanaf 16 alleen met toestemming van ouder/verzorger.

3.6 Black Diamond Tattoo behandelt geen personen welke onder invloed zijn van drugs of alcohol.

3.7 Black Diamond Tattoo heeft altijd het recht om van Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Black Diamond Tattoo het recht de Opdracht te weigeren.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Black Diamond Tattoo erkent Opdrachtgever dat Black Diamond Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Black Diamond Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Wizzard Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Black Diamond Tattoo niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Black Diamond Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Black Diamond Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Black Diamond Tattoo ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.

4.4 Black Diamond Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

5. Garantie

Black Diamond Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Black Diamond Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Groningen, behoudens indien Black Diamond Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Het laten zetten van een tatoeage door Black Diamond Tattoo is te allen tijde op eigen risico, dit staat tevens vermeld op het verplicht in te vullen toestemmingsformulier.